Ajuts i normatives

a

AJUTS A LA INSTAL·LACIÓ D’ASCENSORS I NORMATIVES

Els ajuts per a la rehabilitació consisteixen en subvencions a fons perdut d’un percentatge del cost de les obres amb un topall màxim per habitatge o local.

Des de FEMI ASCENSORS us ajudem en totes les tasques relatives a la tramitació d’aquestes subvencions, des de redactar la documentació necessària fins a completar la sol·licitud i presentar-la personalment als punts indicats en la convocatòria de cada any.

 

AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS D’HABITATGES

Els ajuts per a la rehabilitació són subvencions a fons perdut d’un percentatge del cost de les obres amb un topall màxim per habitatge o local.

HI PODEN ACCEDIR:

·      Comunitats de propietaris.

·      Persones propietàries d’edificis d’habitatges.

·      Llogaters amb l’autorització de la propietat.

·      Administracions públiques, altres organismes i entitats de dret públic.

COM I QUAN ES POT FER LA SOL·LICITUD

Es poden sol·licitar ajuts sempre que hi hagi oberta una convocatòria pública. Les sol·licituds s’han de formalitzar amb els impresos normalitzats publicats al lloc web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’oficina virtual de tràmits de la Generalitat, així com la documentació que cal adjuntar i que s’especifica a les bases reguladores.

Les sol·licituds per a aquests ajuts es poden presentar a les seus de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i a les oficines locals d’habitatge que s’especifiquen a la convocatòria. Podeu consultar les adreces al telèfon 012 i a la següent adreça web: http://habitatge.gencat.cat/tramits/.

 REQUISITS QUE HA DE TENIR L’EDIFICI

·      Haver estat construït i acabat abans de l’any 1981.

·      Com a mínim el 70% de la superfície construïda sobre rasant ha d’estar destinada a habitatge, exclosa la planta baixa, si no és habitatge.

·      Com a mínim el 70% dels habitatges de l’edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels propietaris o arrendataris.

·      Han de tenir ús residencial un mínim de vuit habitatges. Excepcionalment, s’admeten edificis de fins a un sol habitatge quan es compleixin un dels següents supòsits:

-      Les obres consisteixin en ajustos raonables en matèria d’accessibilitat i/o de millora de la qualitat i la sostenibilitat i es realitzin simultàniament amb les obres de conservació.

-      Les obres siguin ajustos raonables en matèria d’accessibilitat i/o de millora de la qualitat i la sostenibilitat i als edificis visquin persones amb discapacitat o més grans de 65 anys.

-      Les obres consisteixin en actuacions de conservació amb deficiències qualificades com a importants, greus o molt greus.

 

INSPECCIÓ TÈCNICA PRÈVIA

Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d’ajuts, dels informes que acreditin la necessitat de l’actuació de rehabilitació i que ha de contenir els documents següents:

      Informe de la inspecció tècnica de l’edifici d’habitatges segons el model vigent (IITE).

    Certificat d’e-ciència energètica (CEE) diligenciat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN), amb la corresponent etiqueta energètica.

      Informe de les condicions bàsiques d’accessibilitat segons el model annex 3 de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de 6 mesos a partir de la subvenció concedida i no pot excedir dels 16, comptats des de la data que consti al certificat d’inici de les obres.

El pressupost protegible està constituït pel pressupost d’execució material de l’empresa que realitza les obres de rehabilitació, els honoraris dels tècnics facultatius i els costos de les diagnosis i els estudis tècnics (IITE). No inclou l’IVA, les taxes o altres tributs.

 AJUT A LA CONSERVACIÓ

Obres de conservació relatives als fonaments, estructura i instal·lacions comunes qualificades com a deficiències importants, greus o molt greus en l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici d’habitatges (IITE).

      En el cas d’obres de conservació relatives a cobertes, terrats, façanes i mitgeres o altres elements comuns, qualificades com a deficiències importants, greus o molt greus a la IITE, es podrà optar a subvenció si s’executen simultàniament amb les actuacions per a la millora de la qualitat i la sostenibilitat, llevat dels edificis declarats béns d’interès cultural.

      Obres d’adaptació a la normativa vigent de les instal·lacions comunes. No és exigible la seva qualificació en l’IITE.

QUANTIA A REBRE

Es pot rebre una subvenció del 35% del pressupost amb un topall màxim de 2.000 € per habitatge i per cada 100 m2 de superfície útil de local.

 AJUTS PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT I LA SOSTENIBILITAT

Obres per a la millora de la qualitat i la sostenibilitat que aconsegueixin una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d’almenys un 30% sobre la situació prèvia a les actuacions:

      Millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici.

      Instal·lació de sistemes de calefacció, refrigeració, producció ACS, etc.

      Instal·lació d’equips de generació o utilització d’energies renovables (solar, biomassa o geotèrmia…).

      Deficiència energètica de les instal·lacions comunes d’ascensors, il·luminació de l’edifici o de la parcel·la.

      Instal·lacions de subministrament d’estalvi d’aigua. Instal·lacions de recollida i separació de residus domèstics. Millora dels paràmetres de protecció al soroll.

      Espais privatius de la parcel·la per a la millora del reg i altres actuacions bioclimàtiques.

QUANTIA A REBRE

      Per una reducció del 30% de la demanda: subvenció d’un 35% del pressupost amb un topall màxim de 2.000 € per habitatge i per cada 100 m2 de superfície útil de local.

      Per una reducció del 50% de la demanda: subvenció d’un 35% del pressupost amb un topall màxim de 5.000 € per habitatge i per cada 100 m2 de superfície útil de local.

 AJUTS PER A MILLORES EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT

Obres en matèria d’accessibilitat per adequar els edificis i els accessos als habitatges i locals a la normativa vigent:

      Instal·lació d’ascensors, rampes o altres dispositius d’accessibilitat.

      Instal·lació o dotació de productes de suport que permetin a les persones amb discapacitat l’accés i l’ús als elements comuns dels edificis.

      Instal·lació d’elements d’informació o d’avís que permetin l’orientació en la utilització de les escales i els ascensors.

      Instal·lació d’elements i dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l’exterior.

QUANTIA A REBRE

Subvenció d’un 50% del pressupost amb un topall màxim de 4.000 € per habitatge i per cada 100 m2 de superfície útil de local.

Les quanties es podran incrementar en un 10% quan es tracti d’edificis declarats béns d’interès cultural, catalogats, protegits o situats dins del conjunt historicoartístic.

La combinació de les diferents actuacions pot augmentar la quantia assignada a cada ajut fins un màxim de 11.000 €/habitatge i per cada 100 m2 de superfície útil de local:

https://www.fundacionmdp.org/ca/actividades/ajudes-accessibilitat-habitatge/ 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=877090&language=ca_ES 

 

NORMATIVES REGULADORES D’ASCENSORS

Principals normes aplicables en matèria d’ascensors a Espanya en què es basa la feina de la nostra empresa:

      Ordre de 30/06/1966 (Ministeri d’Indústria). Reglament d’Aparells Elevadors (RAE). Va ser el primer reglament a Espanya que establia l’obligatorietat de registrar els ascensors per províncies: (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1966-11960)

      Reial Decret 2291/1985, d’aparells d’elevació i manutenció. Unifica correccions del Reglament de 1966: (https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-25787)

      Reial Decret 1314/1997 (Ministeri d’Indústria i Energia). Prové de la Directiva Europea 95/16CE, que regula la instal·lació dels ascensors nous a partir d’aquesta data. S’instal·len faldons, proteccions de les politges i contactes elèctrics al limitador, que s’acciona en pujada i en baixada: (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-20731)

      Reial Decret 57/2005 (Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç). Prescripcions per a l’increment de la seguretat del parc d’ascensors existent. S’aplica des del moment que es publica, però un cop passada la inspecció reglamentària (OCA), té com a àmbit d’aplicació tots els ascensors del parc nacional: (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-1790)

      Reial Decret 88/2013, de nova instrucció tècnica complementària (ITC) AEM1 “ascensors” del reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel Reial Decret 2291/1985. Les empreses conservadores han de realitzar visites per al manteniment preventiu dels ascensors. Terminis i aplicació: (https://boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-1969-consolidado.pdf)

      Ordre EMO/254/2013, de 10 d’octubre, per la qual es regula l’aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la instrucció tècnica complementària AEM1 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció, aprovat pel Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre: (http://cido.diba.cat/legislacio/1730423/ordre-emo2542013-de-10-doctubre-per-la-qual-es-regula-laplicacio-a-catalunya-del-reial-decret-882013-de-8-de-febrer-pel-qual-saprova-la-instruccio-tecnica-complementaria-aem-1-ascensors-del-reglament-daparells-delevacio-i-manutencio-aprovat-pel-reial-decret-22911985-de-8-de-novembre)